คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด(โรงงานสำโรง)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

               (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)

            ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน และมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดทำโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  เพื่อยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบ ด้วยการทวนสอบ/ตรวจประเมินผลการดำเนินการ และให้การรับรองสถานประกอบการ

             ในปีงบประมาณ 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 มกราคม 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 โดยได้มอบหมายให้บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2563 นี้ ยังคงเป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

...

 

    ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

            · ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว

            · รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

            · นัดหมายและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

            · นำเสนอผลการตรวจประเมินให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อพิจารณาให้การรับรอง 

    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน และส่งใบสมัครไปที่ e-mail : enquiries.th@lr.org ดังนี้

 

    เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (รายการเอกสารที่ต้องส่ง) มีดังนี้:

1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามเอกสารแนบ (กรณีส่งใบสมัครแล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามเอกสารแนบ)

3. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)

4. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรองระดับที่ 3 ตามเอกสารแนบ)

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)

6. ขอบข่ายของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการตรวจประเมิน (ตามเอกสารแนบ)

7. Presentation นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ) (ตามระดับที่ 3)

 logo.png

ติดต่อสอบถาม : คุณสุชาดา ลิ้มรสธรรม หรือ คุณวิศัลยา ฉัตรสิริเสรีกุล

โทร. 02 367-5594-7 ต่อ 21, 32   มือถือ 089-0018225, 092-2517462

Email : enquiries.th@lr.org

เว็บไซต์บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด www.lr.org/th/

 

     ขอเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๒ ขึ้นไป เข้าร่วมสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark       

            Thailand Trust Mark (T Mark) คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมอบคุณภาพที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าและการบริการของไทยที่ได้รับรองจาก T Mark จะเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น T Mark ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้ 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ1 2 3)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
http://www.thailandtrustmark.com/

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น ผ่านระบบ e-Learning

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ อบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น ผ่านระบบ e-Learning ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้หลักสูตรที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น โดยท่านสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงสมัครสมาชิกและสามารถอบรมได้ทันที ผ่านช่องทางดังนี้

1. Scan ผ่าน QR Code

:QRcode E

 

2. เข้าผ่านเว็บไซต์โดยตรง :  http://gi-learn.diw.go.th/

   

3. เข้าผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว ผ่าน Banner
ระบบ e-Learning Green Industry

Pic elearning

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการอบรม e-Learning จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2202 3414, 0 2202 4173

หรือที่เว็บไซด์ http://greenindustry.diw.go.th/

ขั้นตอนของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

logo green industryขั้นตอนของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
backdrop D10 2 01 copy

 

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

Pic elearning 

Banner link

 

E Book banner

 Contact1