คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด(โรงงานสำโรง)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 กับบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

 

 

 

 

 

logo diw

โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3-5                  (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม)

            เนื่องด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 10 กันยายน 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5

            โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2564 นี้ เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3-5 ซึ่งมีสถานประกอบการส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับการตรวจประเมินไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

            สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมินในปี 2564 นี้ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งกลับทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ดังนี้

รายการเอกสารที่ต้องส่ง 11 รายการ :

 • ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ)
 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ไฟล์แนบ)
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือ ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)
 • หนังสือแจ้งยืนยันจากอุตสาหกรรมจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรื่องไม่พบข้อร้องเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 • แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
 • Presentation ฉบับเต็ม นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ วันตรวจประเมิน โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบประเมินเบื้องต้นตามระดับที่ขอการรับรอง
 • ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงานย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2562-2563) (ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลโครงการลดการใช้พลังงาน หรือ โครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ถ้ามี) เช่น T-VER, CDM, VCS เป็นต้น
 • รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ไฟล์แนบ)
 • Presentation ฉบับสรุป นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ GI3, GI4, GI5) (กรุณาเลือกใช้แบบฟอร์มตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งให้กับผู้ประสานงานหรือทีมตรวจหลังจากตรวจประเมินเสร็จ)

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :image001

 • โทร. 0 2617 1727
  ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์/ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์/ ต่อ 304 คุณจิตราพรรณ ช่วงประยูร
 • เว็บไซต์สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  https://www.masci.or.th/category/news/

 

Pic elearning 

Banner link

 

E Book banner

 Contact1