คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด(โรงงานสำโรง)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

     ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1       

            ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1 (พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นๆ ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ ขึ้นไป 

         กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่มีที่ตั้งโรงงานในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : นายภูเบศร์ พัดปุย โทรศัพท์ 08-1701-6096 หรือ นางอติพร อุดมจิตนิธิ โทรศัพท์ 08-2522-1709

LINE : @WQX4656G

Email : uts.training.online@gmail.com 

ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1112 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10900

     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการ “โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ปี พ.ศ. 2562       

            กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมสีเขียวและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐศาสตร์และการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงยกระดับดูแลและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยระบบสารสนเทศ และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

...

...

 

         กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้ 

 • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมโอ๊ควูด ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  (กำหนดการและแบบตอบรับ)
 • ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี จังหวัดนครราชสีมา 
  (กำหนดการและแบบตอบรับ)
 • ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมมหานคร 
  (กำหนดการและแบบตอบรับ)
 • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (กำหนดการและแบบตอบรับ)

หากสนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดการจัดสัมมนาฯ และแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ และตอบกลับทางอีเมลล์ greenindustry@sid-enconsult.com หรือโทรสาร 0 2587 3048

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณธนัชชนกศ์ เขียวรัตน์ โทรศัพท์ 02 587 3047 ต่อ 114
E-mail  : greenindustry@sid-enconsult.com

ที่อยู่ : บริษัท ซิดเอ็น จำกัด เลขที่ 82/277 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

     ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 2       

            ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก และลุ่มน้ำสะแกกรัง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) และมอบหายให้มีบริษัท ซิดเอน จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นๆ ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ ขึ้นไป 

...

...

         กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่มีที่ตั้งโรงงานในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพังงา จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และตอบกลับทาง email : greenindustry63@hotmail.com หรือโทรสาร 0 2587 3048

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณวรันธรา แทนคำ และ คุณธนัญชนกศ์ เขียวรัตน์ โทรศัพท์ 02 587 3047 ต่อ 114

Email : greenindustry63@hotmail.com ที่อยู่ บริษัท ซิดเอ็น จำกัด เลขที่ 82/277 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

         QR

            โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

               (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)

            ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน และมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดทำโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  เพื่อยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบ ด้วยการทวนสอบ/ตรวจประเมินผลการดำเนินการ และให้การรับรองสถานประกอบการ

             ในปีงบประมาณ 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 มกราคม 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 โดยได้มอบหมายให้บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2563 นี้ ยังคงเป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

...

 

    ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

            · ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว

            · รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

            · นัดหมายและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

            · นำเสนอผลการตรวจประเมินให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อพิจารณาให้การรับรอง 

    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน และส่งใบสมัครไปที่ e-mail : enquiries.th@lr.org ดังนี้

 

    เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (รายการเอกสารที่ต้องส่ง) มีดังนี้:

1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามเอกสารแนบ (กรณีส่งใบสมัครแล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามเอกสารแนบ)

3. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)

4. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรองระดับที่ 3 ตามเอกสารแนบ)

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)

6. ขอบข่ายของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการตรวจประเมิน (ตามเอกสารแนบ)

7. Presentation นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ) (ตามระดับที่ 3)

 logo.png

ติดต่อสอบถาม : คุณสุชาดา ลิ้มรสธรรม หรือ คุณวิศัลยา ฉัตรสิริเสรีกุล

โทร. 02 367-5594-7 ต่อ 21, 32   มือถือ 089-0018225, 092-2517462

Email : enquiries.th@lr.org

เว็บไซต์บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด www.lr.org/th/

 

 

    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5       

            เนื่องด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีระยะเวลาในการตรวจประเมิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ถึงระดับที่ 5  โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2563 นี้ เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4-5 ซึ่งมีสถานประกอบการส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับการตรวจประเมินไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา

...

            สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมินในปี 2563 นี้ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งกลับทาง e-mail : panakarn@masci.or.th; pratch@masci.or.th; jittrapun@masci.or.th  ดังนี้

            รายการเอกสารที่ต้องส่ง 10 รายการ :

 • ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ)
 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 (ไฟล์แนบ)
 • สำเนาใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือ ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)
 • สำเนาหนังสือแจ้งยืนยันจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรื่องไม่พบข้อร้องเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 • แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
 • Presentation นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบประเมินเบื้องต้นตามระดับที่ขอการรับรอง
 • ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงานย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2561-2562) (ไฟล์แนบ 1 2 )
 • รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ไฟล์แนบ)
 • Presentation นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ 1 2) (กรุณาเลือกใช้ ตามระดับที่ขอการรับรองและส่งหลังการตรวจประเมิน)

หมายเหตุ : รบกวนจัดส่งเอกสารครั้งละไม่เกิน 10 MB หรือทำลิงค์ให้ download

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :image001

 • โทร. 0 2617 1727
  ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์/ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์/ ต่อ 304 คุณจิตราพรรณ ช่วงประยูร
 • เว็บไซต์สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ http://masci.or.th/category/news/
 • เว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th/index.php/th/

     ขอเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๒ ขึ้นไป เข้าร่วมสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark       

            Thailand Trust Mark (T Mark) คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมอบคุณภาพที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าและการบริการของไทยที่ได้รับรองจาก T Mark จะเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น T Mark ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้ 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ1 2 3)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
http://www.thailandtrustmark.com/

แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

logo green industryแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

IMG 9314

logo green industry รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และระดับ 5 ประจำปี 2562 (รายชื่อ)

โดยกำหนดการงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 จากเดิมเวลา 13.00 – 16.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร (กำหนดการ)
(กำหนดการ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
โทรศัพท์: คุณมินตรา พิมสาร หรือมุรธา วิวัฒน์พาณิชย์ 0-2763-2828 ต่อ 3209 หรือ 3212 หรือทางอีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร: 0-2763-2819 (แบบตอบรับเข้าร่วมรับรางวัล)

Banner link

E Book banner

 

Contact