คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด(โรงงานสำโรง)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

     ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1       

            ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 1 (พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นๆ ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ ขึ้นไป 

         กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่มีที่ตั้งโรงงานในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : นายภูเบศร์ พัดปุย โทรศัพท์ 08-1701-6096 หรือ นางอติพร อุดมจิตนิธิ โทรศัพท์ 08-2522-1709

LINE : @WQX4656G

Email : uts.training.online@gmail.com 

ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1112 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10900

     ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 2       

            ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวพื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก และลุ่มน้ำสะแกกรัง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) และมอบหายให้มีบริษัท ซิดเอน จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นๆ ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ ขึ้นไป 

...

...

         กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่มีที่ตั้งโรงงานในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพังงา จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และตอบกลับทาง email : greenindustry63@hotmail.com หรือโทรสาร 0 2587 3048

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณวรันธรา แทนคำ และ คุณธนัญชนกศ์ เขียวรัตน์ โทรศัพท์ 02 587 3047 ต่อ 114

Email : greenindustry63@hotmail.com ที่อยู่ บริษัท ซิดเอ็น จำกัด เลขที่ 82/277 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

         QR

โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

               (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)

            ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน และมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดทำโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  เพื่อยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบ ด้วยการทวนสอบ/ตรวจประเมินผลการดำเนินการ และให้การรับรองสถานประกอบการ

             ในปีงบประมาณ 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 มกราคม 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 โดยได้มอบหมายให้บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2563 นี้ ยังคงเป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

...

 

    ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

            · ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว

            · รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

            · นัดหมายและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

            · นำเสนอผลการตรวจประเมินให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อพิจารณาให้การรับรอง 

    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน และส่งใบสมัครไปที่ e-mail : enquiries.th@lr.org ดังนี้

 

    เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (รายการเอกสารที่ต้องส่ง) มีดังนี้:

1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามเอกสารแนบ (กรณีส่งใบสมัครแล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามเอกสารแนบ)

3. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)

4. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรองระดับที่ 3 ตามเอกสารแนบ)

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)

6. ขอบข่ายของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการตรวจประเมิน (ตามเอกสารแนบ)

7. Presentation นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ) (ตามระดับที่ 3)

 logo.png

ติดต่อสอบถาม : คุณสุชาดา ลิ้มรสธรรม หรือ คุณวิศัลยา ฉัตรสิริเสรีกุล

โทร. 02 367-5594-7 ต่อ 21, 32   มือถือ 089-0018225, 092-2517462

Email : enquiries.th@lr.org

เว็บไซต์บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด www.lr.org/th/

 

     ขอเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๒ ขึ้นไป เข้าร่วมสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark       

            Thailand Trust Mark (T Mark) คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมอบคุณภาพที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าและการบริการของไทยที่ได้รับรองจาก T Mark จะเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น T Mark ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้ 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ1 2 3)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
http://www.thailandtrustmark.com/

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น ผ่านระบบ e-Learning

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ อบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น ผ่านระบบ e-Learning ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้หลักสูตรที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น โดยท่านสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงสมัครสมาชิกและสามารถอบรมได้ทันที ผ่านช่องทางดังนี้

1. Scan ผ่าน QR Code

:QRcode E

 

2. เข้าผ่านเว็บไซต์โดยตรง :  http://gi-learn.diw.go.th/

   

3. เข้าผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว ผ่าน Banner
ระบบ e-Learning Green Industry

Pic elearning

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการอบรม e-Learning จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2202 3414, 0 2202 4173

หรือที่เว็บไซด์ http://greenindustry.diw.go.th/

ขั้นตอนของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

logo green industryขั้นตอนของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
backdrop D10 2 01 copy

 

logo green industry รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และระดับ 5 ประจำปี 2562 (รายชื่อ)

โดยกำหนดการงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 จากเดิมเวลา 13.00 – 16.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร (กำหนดการ)
(กำหนดการ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
โทรศัพท์: คุณมินตรา พิมสาร หรือมุรธา วิวัฒน์พาณิชย์ 0-2763-2828 ต่อ 3209 หรือ 3212 หรือทางอีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร: 0-2763-2819 (แบบตอบรับเข้าร่วมรับรางวัล)

Pic elearning 

Banner link

 

E Book banner

 Contact1