อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

-บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

-บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด

-บริษัท เอฟแอนด์ เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

-บริษัท ทิปโก้แอสฟัลส์ จำกัด (มหาชน)

-บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5

-บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

-บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

-บริษัท ระยองโอเลฟันส์ จำกัด

-บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด

-โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล

-บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

-บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

-บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด

-บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)