6กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียวได้ อาทิ โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ซึ่งเป็นโครงการ Flagship มีผู้ผ่านการรับรองแล้ว 27 ราย ส่วนโครงการอื่นๆ เช่น โครงการเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับการรับรองเหมืองแร่สีเขียวแล้ว 76 ราย ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

7กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียวได้ อาทิ โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ซึ่งเป็นโครงการ Flagship มีผู้ผ่านการรับรองแล้ว 27 ราย ส่วนโครงการอื่นๆ เช่น โครงการเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับการรับรองเหมืองแร่สีเขียวแล้ว 76 ราย ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

8กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียวได้ อาทิ โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม โครงการ Lean Manufacturing โครงการเทคโนโลยีอาสาด้านการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งสามารถเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2

9สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียวได้ อาทิ โครงการฝึกอบรมและจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โครงการฝึกอบรมและจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งทั้งสองโครงการสามารถเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

11การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียวได้ อาทิ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 นอกจากนี้มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ดำเนินการร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 รวมอยู่ด้วย

13สถาบันไทย-เยอรมัน

14สถาบันอาหาร

14สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีการดำเนินงานและโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียวได้ อาทิ การดำเนินการตามนโยบายด้านมาตรฐานต่างๆซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CDM) ซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 การให้การรับรองระบบต่างๆ เช่น ISO 14001 และ ISO 50001 ซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ซึ่งอาจเทียบได้กับระดับ 4 นอกจากนี้สถาบันฯยังมีการทำมาตรฐาน SEA (Sustainable Excellent Award) และมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

18สถาบันยานยนต์

 

           กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

                กรมโรงงานอุตสาหกรรม

              โทรศัพท์ : 0 2202 4173 และ 0 2202 3414

              ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

              หรือที่ Facebook : Greenindustry.DIW

              ข้อมูลอุตสาหกรรมสีเขียว 0-2202-3414

              ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 0-2202-4173 , 09-3119-2581

              แผนการตรวจประเมิน 0-2202-4173 , 09-3119-2581

              E-mail gipo.moi@gmail.com