{tab-nested title="สารจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" mainclass="projectmain" class="project1"}

74335

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

           

          ผมขออนุญาตนำเสนอโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้ คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry โครงการนี้ต้องของอนุญาตให้เครดิตกับท่านอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคือ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้สร้างหลักการของอุตสาหกรรมสีเขียว และประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554 ผมขออนุญาตอธิบายความถึงโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ก็คือโครงการนี้ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรง ได้เข้าร่วมโครงการโดยไล่ระดับตั้งแต่ ระดับที่1 ถึงระดับที่ 5

          ระดับที่ 1 Green commitment ความมุ่งมั่นสีเขียว ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมมีข้อตกลงเข้ามาร่วมในโครงการ และระดับที่ 2 Green Activity ปฏิบัติการสีเขียว การนำแผนงานมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ระดับที่ 3 Green system ระบบสีเขียว จะมีหลักเกณฑ์ที่ให้โรงงานเข้าสู่ระบบสีเขียว ต่อจากนั้นถึงเข้าเป็นระดับที่ 4 Green Culture วัฒนธรรมสีเขียว และระดับสุดท้ายเป็นเรื่องของเครือข่ายสีเขียวในระดับที่ 5 ก็คือ Green Network จะร่วมกับ Supply Chain ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  โลจิสติกส์ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมด

          ในอดีตโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จะมีประมาณ 140,000 โรงงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีการทบทวนและประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทำให้ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม คือ 50 แรงม้าขึ้นไป ถึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจะเหลือ 60,000 กว่าโรงงาน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวประมาณ 20,000 กว่าโรง ตามนโยบายของผม ต้องการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศวางแนวทางปฏิบัติ ให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ไล่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่5 ตามที่กล่าวไปข้างต้น ให้ครบจำนวนทั้ง 60,000 กว่าโรง

          สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลต้องการให้นำ BCG Model มาใช้นะครับ BCG ก็คือ Bio – Circular-Green Economy สามารถนำมาปรับให้เข้ากับของอุตสาหกรรมสีเขียวได้ ยกตัวอย่างการที่ได้ Bio Economy ผมขอขออนุญาตนำเสนอโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งก็คือ  Bio Complex ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ตั้งในจังหวัดนครสวรรค์ อันนี้สามารถนำอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายมาพัฒนาในการทำ Bio Product นะครับ ในการสร้างน้ำตาลให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Organic มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นตามนี้ และตัวอย่างของ Circular Economy ของอุตสาหกรรมฟอกหนังที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเรามีเศษหนังจากการผลิตเยอะมาก เราสามารถใช้หลักการของ Circular Economy มาผลิตเป็นเส้นใยและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระเป๋าหนัง เป็นของที่ระลึกได้มากมาย อันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถเข้าสู่ของระบบอุตสาหกรรมสีเขียวได้ ตัวอย่างสุดท้ายที่อยากจะยกตัวอย่างของ Green Economy ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่ใช้น้ำในการผลิตมากๆ สามารถลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ ผมขอขออนุญาตยกตัวอย่างของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่จังหวัดขอนแก่น ตัวอย่างก็คือเมื่อก่อนต้องใช้น้ำวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันพอใช้ระบบ Green Economy ก็สามารถลดการใช้น้ำต้นทางกลับไปใช้ในกระบวนการรีไซเคิลน้ำในการผลิตขั้นตอนต้นๆได้ ทำให้ปัจจุบันนี้น้ำในบริษัทลดไปได้ถึง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้ในปัจจุบันอยู่ 20,000 ลูกบาศก์เมตรเต่อวันเท่านั้นเอง อันนี้คือ BCG Model ซึ๋งในปัจจุบันนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมสีเขียวได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถนำไปปรับเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กร UNIDO ที่กำลังทำ Clean technology เป็นต้น และเรากำลังจะไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ที่จะรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานอย่างมีความสุข จึงขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมครับ

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  14 สิงหาคม พ.ศ. 2563     

     

74336                                                                               นายประกอบ วิวิธจินดา   

   

          กรมโรงงานอุตสาหกรรมวางนโยบายการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมีการวางแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีระดับโลก         

          กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านทางโครงการต่าง ๆ โดยเริ่มการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ดังนี้

  • การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในปัจจุบัน และอนาคต
  • ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ สรุปข้อมูล และรายงานผลสำเร็จของระบบอุตสาหกรรมสีเขียว
  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยในปัจจุบัน เพื่อช่วยผลักดัน

การจัดทำหลักปฏิบัติมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยภายในสถานประกอบการให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า

          กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติ โดยการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

                                                                                                                            14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

{/tabs-nested}

 

Contact1