สิทธิประโยชน์

 

สิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
1 2 3 4 5
ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  done done   done  done  done
ได้รับโล่อุตสาหกรรมสีเขียว       done   done
ขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว   done   done done   done
ขอเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์*    done  done done  done 
สามารถเผยแพร่และโฆษณาผลิตภัณฑ์ในจุลสารอุตสาหกรรมสีเขียวได้  done  done  done  done  done
ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าของหน่วยงานภาครัฐและอปท. เทียบเท่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม http://gp.pcd.go.th       done   done
ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ**     done *** done  done

 

 

*ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด โดยสามารถศึกษาได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com

**ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561

***ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง