สารจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

นายพสุ โลหารชุน

ปัจจุบัน สถานประการอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการเหมืองแร่ของประเทศไทย มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้ทั่วโลกยอมรับ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ในการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นดังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน ได้เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมของขวัญปี 2561 สำหรับมอบให้แก่ประชาชน โดยเน้นช่วยเหลือ SMEs และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และได้นำ 4 มาตรการ มาใช้ คือ 1) โครงการคูปองเสริมแกร่งธุรกิจ SMEs (SME Coupon) วงเงิน 30,000 บาทต่อราย ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือSMEs 10,000 ราย งบประมาณ 300 ล้านบาท 2) โครงการขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่ Digital Value Chain ที่ส่งเสริม SMEs ให้ใช้ช่องทาง E-Commerce เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก 3) โครงการ Big Brothers เป็นการนำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มาช่วยยกระดับ SMEs เตรียมความพร้อมรับความต้องการของตลาดโลก และ 4) โครงการ Standard Up เป็นการยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานที่เหมาะสม พร้อมสร้างระบบมาตรฐานเฉพาะ (มอก.S) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเสริมความสามารถของ SMEs และ Startup ซึ่งทั้ง 4 มาตรการ สามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 2561

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมมาตรการสำหรับดำเนินงานปี 2561 ในหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เน้นนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกในการออกใบอนุญาตต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4.0) และประเทศไทย 4.0 (Thailand4.0) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีโครงการพัฒนาระบบส่วนกลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Information Center System : FICs) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบส่วนกลางข้อมูล โรงงานอุตสาหกรรม สร้างระบบฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลโรงงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งมีการจัดทำระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถสืบค้นข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ อีกทั้ง สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครหรือต่ออายุใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว และลดขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารในการดำเนินงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค Thailand 4.0ตามยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปพร้อมกัน และสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป