กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

                กรมโรงงานอุตสาหกรรม

              โทรศัพท์ : 0 2202 4173 และ 0 2202 3414

              ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

              หรือที่ Facebook : Greenindustry.DIW

              ข้อมูลอุตสาหกรรมสีเขียว 0-2202-3414

              ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 0-2202-4173 , 09-3119-2581

              แผนการตรวจประเมิน 0-2202-4173 , 09-3119-2581

              E-mail gipo.moi@gmail.com