{tab-nested title="ตารางการเทียบใบรับรอง " mainclass="projectmain" class="project1"}

 

ระดับใบรับรอง / โครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว 1. มีนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  
2. การลงนามความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ISO 9001  
OHSAS 18001/ ISO 45001  

CSR Beginner

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

EMS for SMEs ขั้นที่ 1 (Environmental Management System for Small and Medium Enterprises)

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology)

โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการ 3Rs

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย

การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Logistics)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการธงขาวดาวเขียว / โครงการธงขาวดาวทอง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ / องค์กร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ISO 14001  
ISO 50001  
CSR – DIW / CSR – DIW Continuous กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

EMS for SMEs ขั้นที่ 2 (Environmental Management System for Small and Medium Enterprises)

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

CSR – DPIM

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เหมืองแร่สีเขียว
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตะกร้าเขียว

กรมควบคุมมลพิษ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ISO 26000  
Eco Factory สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว

1. เป็นไปตามข้อกำหนดในระดับที่ 4

2. สานสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่

4. ความพึงพอใจของชุมชนรอบข้างที่ได้จาก แบบสำรวจเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 

 

 

{/tabs-nested}