{tab title="1. ผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมสมัครโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างไรบ้าง" mainclass="projectmain" class="project1"}

{slider-nested title="" class="icon"}

 

ผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมสมัครโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สามารถรับใบสมัครและสมัครได้โดยตรงที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://greenindustry.diw.go.th โดยผู้ประกอบการกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานในแต่ละระดับตามที่ระบุไว้ในใบสมัครและส่งได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการรับรองทราบภายใน 30 วันทำการ


นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครหรือต่ออายุใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวได้ผ่านระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านเว็บไซต์ http://greenindustry.diw.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว และลดขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารในการดำเนินงานได้มากขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4173 และ 0 2202 3414

 

{/sliders-nested}

{/tabs}

{tab title="2. มาตรฐานหรือเครื่องหมายที่การันตีว่า โรงงานหรือบริษัทต่างๆ อยู่ในโครงการสีเขียวมีอะไรบ้าง" mainclass="projectmain" class="project1"}

{slider-nested title="" class="icon"}

เมื่อคณะอนุกรรมการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวได้พิจารณาอนุมัติให้การรับรองแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกใบรับรองให้โดยใบรับรองมีกำหนดอายุการรับรอง ดังนี้

 •  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 มีอายุ 1 ปี
 •  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 มีอายุ 2 ปี
 •  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, 4 และ 5 มีอายุ 3 ปี

นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไป ยังสามารถขอใช้ "ตราสัญลักษณ์การรับรอง" (Green Industry Mark: GIM) เพื่อการติดต่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายสินค้าได้ในรูปแบบของการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ลงบนบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ

1

รูปแบบของ GI Mark

{/sliders-nested}

{/tabs}

{tab title="3.ปัจจุบัน มีโรงงานหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว กี่ราย และหากอยากทราบว่ามีใครบ้าง จะดูได้จากที่ไหน" mainclass="projectmain" class="project1"}

{slider-nested title="" class="icon"}

ขณะนี้มีผู้ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ แล้วมากกว่า 30,000 ราย สามารถดูรายละเอียดผู้ผ่านการรับรองได้จากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ http://greenindustry.diw.go.th

 

{/sliders-nested}

{/tabs}

{tab title="4. สิทธิประโยชน์ที่โรงงานหรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว มีอะไรบ้าง" mainclass="projectmain" class="project1"}

{slider-nested title="" class="icon"}

สิทธิประโยชน์และประโยชน์ของอุตสาหกรรมสีเขียว มีดังนี้

 • ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ
 • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปติดบนผลิตภัณฑ์ได้
 • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ขึ้นไป เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถขอเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ได้
 • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ได้รับโล่อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สามารถเผยแพร่และโฆษณาผลิตภัณฑ์ในจุลสารอุตสาหกรรมสีเขียวได้
 • เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
 • ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการแข่งขัน
 • สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตซึ่งกำลังจะเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

{/sliders-nested}

{/tabs}

{tab title="5. ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการทำอย่างไร" mainclass="projectmain" class="project1"}

{slider-nested title="" class="icon"}

ขั้นตอนการดำเนินการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 มีดังนี้

2

หมายเหตุ
* การพิจารณาให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (ที่มีเอกสารตามข้อกำหนด)
ระดับที่ 1 ถึง 3 (หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัคร


* การพิจารณาให้การรับรองระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และระดับที่ 5

 1.  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พิจารณาให้การรับรอง โดยคณะผู้ตรวจประเมินไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
 2.  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว รับทราบผลการพิจารณาให้การรับรอง

** กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดทำใบรับรอง และดำเนินการ ดังนี้

 1.  จัดทำใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามระดับที่ได้รับ
 2.  เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาลงนามใบรับรอง
 3.  ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองผ่านเว็บไซต์ http://greenindustry.diw.go.th
 4.  การส่งมอบใบรับรอง
  • ส่งใบรับรองให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
  • สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรับใบรับรองได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

{/sliders-nested}

{/tabs}

{tab title="6. กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานใดบ้างในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว" mainclass="projectmain" class="project1"}

{slider-nested title="" class="icon"}

การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเปรียบเสมือนเป็นธุรกิจกลางน้ำของโซ่อุปทานเท่านั้น แต่นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาลนั้นครอบคลุมในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำซึ่งเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบจนถึงปลายน้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ การบริการและการบริโภคของภาคประชาชนเหล่านี้ล้วนต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดของประเทศที่ต้องการเห็นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำตัวชี้วัด Green GDP ของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสามารถแสดงตัวเลข Green GDP ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ภายในปี พ.ศ. 2558

{/sliders-nested}

{/tabs}

 

 Contact1